Regulamin sklepu

Wszyscy użytkownicy tej strony zgadzają się, że dostęp i korzystanie z tej strony podlega następującym warunkom oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Prawo autorskie

Cała treść zawarta w tym miejscu, w tym, lecz nie ograniczając się do tekstu, grafiki lub kod jest chroniona prawami autorskimi jako praca zbiorowa pod Stanami Zjednoczonymi i innymi prawami autorskimi i stanowią własność taniebutysportowe.com. Praca zbiorowa obejmuje prace, które są licencjonowane taniebutysportowe.com wszelkie prawa zastrzeżone.

Udziela się zgody na kopiowanie i drukowanie elektronicznie twardych części kopię tej stronie wyłącznie w celu złożenia zamówienia z taniebutysportowe.com lub zakupu produktów taniebutysportowe.com. Można wyświetlać i, z zastrzeżeniem wyraźnie określonych zastrzeżeń lub ograniczeń odnoszących się do określonych materiałów, pobrać lub wydrukować części materiału z różnych obszarów witryny wyłącznie do własnego użytku niekomercyjnego, lub złożyć zamówienie u taniebutysportowe.com lub zakup produktów taniebutysportowe.com. Każde inne zastosowanie, włączając, lecz nie ograniczając się do zwielokrotniania, rozpowszechniania, prezentowania lub przekazywania treści tej strony jest surowo zabronione, chyba że zezwala na taniebutysportowe.com. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie zmieniać lub usuwać żadnych informacji o prawach własności z materiałów pobranych z serwisu.

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy handlowe taniebutysportowe.com użyte w serwisie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy taniebutysportowe.com.

Zastrzeżenie dotyczące gwarancji

Ta witryna i materiały oraz produkty na tej stronie są dostarczane "tak jak jest", bez żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, taniebutysportowe.com zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym, ale nie ograniczając się do domniemanych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu i nienaruszalności.

taniebutysportowe.com nie reprezentuje ani nie gwarantuje, że funkcje zawarte w witrynie będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, że usterki zostaną naprawione, albo że ta strona lub serwer, który sprawia, że ​​witryny są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. taniebutysportowe.com nie czyni żadnych gwarancji lub oświadczeń dotyczących wykorzystania materiałów w tym miejscu pod względem ich poprawności, dokładności, adekwatności, użyteczności, terminowość, rzetelność lub inaczej. Niektóre stany nie dopuszczają ograniczenia lub wyłączenia na gwarancji, więc powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.

Ograniczenie odpowiedzialności

taniebutysportowe.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek specjalne lub wynikowe, które wynikają z korzystania lub niemożności korzystania, materiały na tej stronie lub działaniem produktów, nawet jeśli taniebutysportowe.com został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Obowiązujące prawo nie dopuszczają ograniczenia lub wykluczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, więc powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania.